. Rybářský řád < Spolek rybáři Ktiš

 

Rybářský řád pro sezonu 2024 –  Spolek Rybáři Ktiš, velký rybník.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Lovit ryby mohou pouze osoby vlastnící Roční rybářský lístek, nebo jednodenní povolenku Rybářského spolku Ktiš.

Pro získání rybářského lístku musí rybář splnit tyto podmínky.

 

 1. Vlastnit nemovitost v katastru OU Ktiš /objekty k trvalému, nebo přechodnému bydlení, nebo stavby k rekreaci, to znamená: chaty nebo chalupy.

2.  Mající trvalý, nebo přechodný pobyt v Obci Ktiš a jejích osadách.

3.  Zakoupit si povolenku u Rybářského spolku Ktiš.

 

Výjimky pro zakoupení rybářského lístku jsou možné, schvaluje je po předložení písemné žádosti Rybářský spolek Ktiš ( pětičlenný výbor spolku, nadpoloviční většinou). Výbor spolku je též oprávněn rozhodnout komu bude povolenka prodána a komu ne. Nebo rozhodnout o úplném zastavení prodeje povolenek.Také může výbor spolku rozhodnout o odebrání povolenky k lovu zdůvodněným rozhodnutím, nebo udělit povolenku zdarma za zásluhy pro spolek, nebo za jiné spolku záslužné činnosti.

Děti mající povolenku do 15 let pouze v doprovodu rybáře, člena spolku.Po dovršení 15 let platí pro děti podmínky jako pro dospělé. Dítě do devíti let nemá možnost zakoupení dětské povolenky. Preferujeme možnost chytání s rodiči, prarodiči, na povolenku pro dospělé. Dítě do devíti let může chytat na jeden ze dvou prutů dospělého. Nemusí mít povolenku. Vyjímky jsou možné, schvaluje je výbor spolku. Dítě od 9 až do dovršení 12 let se zakoupenou dětskou povolenkou může chytat pouze na jeden prut a vždy pod dozorem dospělé osoby člena rybářského spolku (po přezkoušení a domluvě může výbor spolku jako dozor určit jinou osobu než člena spolku).Dozor může vykonávat též držitel rybářského lístku Českého rybářského svazu.Dítě od 12 let až do dovršení 15 let může chytat na dva pruty a po přezkoušení výborem spolku i bez dozoru dospělé osoby. Musí mít zakoupenou povolenku po dospělé.Dítě vykonávající samostatný lov musí ovládat základní dovednosti lovu, jako je nahození, vytažení ryby, vyproštění háčku a základní znalost druhů ryb. Nové podmínky vstupují v platnost  od 1.4.2024.

 

2.

Lov ryb je povolen od 1.4. 2024 do 30.11.2024 od 6,00 hod do 22,00 hod každý den v týdnu, vč. svátků.

 

3.

Cena povolenky pro členy spolku, dospělí s možností přisvojení ryb 1500 Kč, s nutností během roku odpracovat 10 brig. hodin, děti od 9 do 15 let 500 Kč brigády dobrovolně, od 65let brig. dobrovolně, neodpracované hodiny možno uhradit ve výši 250Kč/hod.

Pro zakoupení základní  povolenky pro člena spolku s možností přisvojení ryby na rok 2024, je nutné splnit podmínku odpracovaných brigád v roce 2023. A do konce dubna odpracovat 5 hodin brigád na rok 2024. Zbývající hodiny je možno dopracovat do konce roku 2024, nebo doplatit neodpracované hodiny částkou 250,- kč. za hodinu. Taktéž je nutné do konce dubna zaplatit členský příspěvek v hodnotě 100,- kč za každého řádného člena spolku.( Děti a čestní členové spolku členský poplatek neplatí). Bez splnění této podmínky není možné základní povolenku s možností přisvojení ryby vydat.

- vedení rybářského spolku (výbor solku) má právo počet brig. hodin snížit, zvýšit, určit dle potřeby prováděné práce v pořadí podle priorit a aktuální potřeby Rybářského spolku Ktiš a Obecního Úřadu Ktiš.

- brigáda obsahuje údržbu, opravy obou rybníků vč. hrází, práce na bývalé úravně vody a všech přítocích,v případě jakékoli mimořádné a záslužné činnosti pro spolek může výbor spolku rozhodnout o zapsání brigádnických hodin individuálně u každého čllena.

- bez brigád je možno zakoupit si bez možnosti vzít si rybu pouze jednodenní povolenku v hodnotě 300 kč na jeden den lovu. Jedinou možností jak si přisvojit rybu je pouze po nahllášení členovi výboru a jejím uhrazení podle ceníku. Výbor spolku má právo určit, komu bude povolenka prodána a komu ne, po vzájemné dohodě členů výboru.

 

4.

Lov je povolen pouze na položenou, plavanou či feeder a to max. na 2 pruty, dítě 9-15 na jeden prut, Vyjímky mohou být povoleny výborem spolku, lov pouze ze břehu, s 1 háčkem na prutu,protihrot je povolen, povolena je pouze průběžná montáž. Taktéž je povoleno lovit na umělou mušku a to pouze ze břehu a jen na jeden muškařský prut.Lov dravců je povolen pouze první sobotu v měsíci a pouze pro členy spolku.

 

5.

Každý člen Rybářského spolku Ktiš má právo kdykoliv zkontrolovat jiného každého chytajícího rybáře na rybníce, vzájemně se prokázat rybářským lístkem a případné nedostatky hlásit vedení spolku (členům výboru).

 

6.

Rybář si může z ušlechtilých ryb ponechat 1 ks za kalendářní týden a max. 5 ks za celou sezonu. Děti na dětskou povolenku1 ks na sezonu.

Míra ryb:

Kapr 50 do 60 cm, Amur 65 do 75 cm, Lín hájen.

Okoun do 15 cm brát neomezeně od 15cm max 5ks/den nad 20 cm hájen.

Pstruh od 25 cm náhodně ulovený max 1ks/den. Max 5ks za sezonu, nad 35 cm hájen.

Karas max. 5ks za sezónu, ostatní ulovené karasi nepouštět, ale odevzdat do připravených haltýřů.

 Ostatní plevelné ryby( plotice, perlín) je taktéž možno dávat do připravených haltýřů, brát se můžou pouze pro vlastní potřebu, max. 10 ks/den.

Jelec tloušť, Sumec a Úhoř jsou hájeni.

Všechny přisvojené ryby je  nutno zapsat do sumáře úlovků s počtem kusů,mírou a přibližnou váhou.

 

7.

Rybář je povinen zaznamenávat příchod i odchod k vodě a  od vody do docházkového listu, neprodleně zaznamenat úlovek který si chce ponechat do sumáře úlovků a úlovky na vyzvání předložit ke vzájemné kontrole Rybářům rybářského spolku Ktiš. Ulovené ryby musí být pouze ve vezírku, mimo nástražních rybiček nachytaných pro lov na jiném revíru. Je nutné a povinné udržovat u rybníka pořádek a klid, neponechávat odpadky a neházet je do vody.

 

 

 

 

 

Je zakázáno:

 

Ponechávat si jiné druhy ušlechtilých ryb, lovit raky, používat společného vezírku, vnadit masem, lov na rybku či jiné chráněné živočichy, podsekávání ryb, lov na bojku, používání srkaček, lov přívlačí.

Lov ryb na horním chovném rybníce.

Lovit ryby z boční strany od přítoku do konce hráze horního rybníka / zadní část/, ze stavidla a z hráze od pláže ke stavidlu vč. schodů( vyjímky povoluje na místě výbor spolku při hromadných akcích spolku, například dětské zavody, zahájení a ukončení sezóny, lov pro účely spolku atd.)

Lovit ryby v koupací sezoně z pláže(dle nánštěvnosti,v přítomnosti koupajících se lidí), na místě upraveno značkou.

Lovit ryby na místech,kde vystupují z vody kameny, mimo potřeby spolku.

Výměna úlovků ve vezírku, rozdělování ohňů ( bez povolení spolku)

Zakrmování ryb jiným způsobem než ze břehu( zakrmování lodičkou na dálkové vládání je povoleno)

Používání k lovu a zakrmování nevařené kukuřice a luštěnin.

                                      

Povinná výbava k lovu ryb.

- Podložka (při manipulaci s rybou na písku bez podložky bude rybáři bez prodlení odebrána povolenka k lovu), podběrák (rozměr síťky 60x 60 cm, hloubka síťky 60 cm,celková délka podběráku včetně síťky musí být minimálně 150 cm), vezírek, vyprošťovač háčků, nesmazatelná tužka, platná povolenka, metr. Vezírek a metr nemusí být, pokud rybář ulovené ryby pouští (při absenci vezírku a metru bude vždy bráno jako fakt, že rybář chytá metodou chyť a pusť a nesmí si v ten den přisvojit žádnou rybu). Vyjímkou je chytání nástražních rybiček, kdy může být použit haltýř a nebo uzavřená nádoba s vodou.

Při jakémkoliv porušování rybářského řádu může být po posouzení výborem spolku povolenka k rybolovu odebrána.

Podpisem Rybářského lístku rybář stvrzuje, že je s rybářským řádem řádně srozuměn a že s ním souhlasí.

Rybář je povinen vrátit povolenku včetně úlovkového a docházkového listu na každém konci sezony, do 31.12. vedení spolku, nebude-li tak učiněno, nebude další povolenka vydána.

 V případě zjištění, že rybář spolku odebírá nepovolené množství ryb,bude mu okamžitě odebrána povolenka. Pokud se zjistí, že nějaká osoba pytlačila nebude mu nikdy vydána povolenka.V případě nesplnění podmínky odpracování brigád a nezaplacení členského příspěvku, nebude mu povolenka vydána.

Povolenka k lovu pro případné hosty členů Rybářského spolku Ktiš a sponzorská povolenka múže být prodána nebo udělena po rozhodnutí výboru Rybářského spolku Ktiš.

 

 

 

 

Rybář je povinen:

 

1.Seznámit se s rybářským řádem Rybářského spolku Ktiš (jeho dodržováním)

2.Nejsou nutné brigády v případě povolenky chyť a pusť.

3. Ceny povolenek chyť a pusť pro hosty - Jednodenní 300 Kč.

4. Možnost zakoupit si 1 ks ušlechtilé ryby za týden, nejvíce však 5 ks za rok, cena podle ceníku.

Ceny dle tabulek míra/váha na nástěnce u rybníka, prodej zajišťují členové výboru Rybářského spolku Ktiš, kontakty na stránkách.

Amur: 120 Kč/kg Kapr: 120 Kč/kg Lín: Hájen. Pstruh duhový 195 kč/kg.

 

 

Rybářský řád byl zpracován vedením a schválen většinou členů Rybářského spolku Ktiš hlasováním.

 

© 2024 - Spolek rybáři Ktiš